" rel="stylesheet"/> "> ">

شماره ١

بسواد دیده ی تو نظر آفریده ام من
بضمیر تو جهانی دگر آفریده ام من
همه خاوران بخوابی که نهان ز چشم انجم
بسرود زندگانی سحر آفریده ام من