" rel="stylesheet"/> "> ">

فرد

نشاید در تو پیوستن به یاری
نباید کرد با تو دوستداری