" rel="stylesheet"/> "> ">

رسیدن نامه عاشق به معشوق

چو گوش ماهرخ پر شد ز زاری
به جای آورد شرط دوستداری
بر آن بیچاره رحمت کرد و بخشود
چه گوید کس؟ که جای مرحمت بود