" rel="stylesheet"/> "> ">

گفتار اندر احسان با نیک و بد

گره بر سر بند احسان مزن
که این زرق و شیدست و آن مکر و فن
زیان می کند مرد تفسیردان
که علم و ادب می فروشد به نان
کجا عقل یا شرع فتوی دهد
که اهل خرد دین به دنیا دهد؟
ولیکن تو بستان که صاحب خرد
از ارزان فروشان به رغبت خرد