" rel="stylesheet"/> "> ">

در بیان مواظبت بر طاعات

بدان ایدل اگر هستی تو عاقل
که یکدم می نشاید بود غافل
بروز و شب عبادت کرد باید
دل و جانت قرین درد باید
از آن بخشیدت ایجان زندگی را
که تا بندی کمر مر بندگی را
براه بندگی چون اندر آیی
بقدر وسع خود جهدی نمایی
کلید معرفت آمد عبادت
بشرط آنکه گوئی ترک عادت
عبادت را اساس راه دین دان
عبادت بود مقصودش یقین دان
چو مرد از اصل فطرت مستعد است
همه کاروی اندر دین مجد است
چو گشتی مستعد این سعادت
مکن تقصیر در عین عبادت
عبادت چون کنی از علم باید
که تاکاری ترا ز آنجا گشاید
اگر بی علم باشد کار و بارت
یقین بر هیچ پاید روزگارت
حقیقت دان اگر هستی تو غافل
ولی هرگز نگردد مرد جاهل
نه او کامل بود اندر عبادت
پرستشها کند لیکن به عادت
چو روآری برین ره علم آموز
که بی علمت شود تیره شب و روز
بکارت هر چه آمد ظاهر شرع
بیاموز از فقیهی اصل تا شرع
وضو و غسل و ارکان طهارت
تمامت فهم کن اندر عبادت
همان حکم نماز و روزه خویش
بخوان و فهم کن آنگه بیندیش
همان حکم زکوه و حج یکسر
اگر مالت بود بر خوان ز دفتر
همان حکم حلال و حرامی
همی خوان تا که یابی نیکنامی
ز شخص عالم این یکسر بیاموز
که تا روزت شود پیوسته فیروز
ز غیر حق تبری کن تو جانا
که تا بینا شوی در راه و دانا
که پیش سالکان توبه همین است
چنین توبه اساس راه دین است
بدان ارکان نیت پنج چیز است
وزان هر پنج دین تو عزیز است
سه باشد عام و دو خاص ای برادر
بترک هر یکی سوزی بر آذر
شهادت با نماز و روزه عام است
که کار خلق از آنها با نظام است
زکوه و حج خاص مالدار است
چو بگذاری از آن بهتر چه کار است